Tekuté lepidlo JUNIOR
Množstevné zľavy - Kopírovací papier
Pukka Pad
Bublifuky DULCOP
Kalkulačky SHARP a REBELL
PILOT FriXion Fineliner
Novinka! Štýlové stolové strúhadlá
Novinka! STABILO Gel Exxx

 

Business conditions

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slavomír Binčík – Junior, Hlavná 266, 900 62 Kostolište
Slavomír Binčík - Junior
Veľkoobchod školských a kancelárskych potrieb
Hlavná 266, 900 62 Kostolište
IČO : 34391509, IČ DPH : SK1020225723
Registrácia: Okresný úrad v Malackách, reg. č.: A/1423/96, Živnost. register č.: 106-6139 OÚ Malacky

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 

I. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi spoločnosťou Slavomír Binčík – Junior, Hlavná 266, 900 62 Kostolište (ďalej len Junior) a jeho zákazníkmi pri dodávkach školských a kancelárskych potrieb a ďalšieho tovaru na základe jeho objednávky.
2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby.Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti Junior www.juniorpapier.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
4. VOP boli vytvorené na základe Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

II Kúpna zmluva
1.K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Junior dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Junior.

2.Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Junior adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Junior potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť Junior kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť Junior si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť Junior nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

III. Objednávanie tovaru
1. Zákazník môže objednávku zaslať poštou, faxom alebo telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti Junior na adrese www.juniorpapier.sk.
2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
- obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, fax, e-mailovú adresu)
- kód objednávaného tovaru podľa katalógu, prípadne aj jeho popis
- množstvo objednávaného tovaru
- adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho
- termín dodania tovaru, ak je tento odlišný než je uvedené vo VOP
- meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník), prípadne odtlačok pečiatky zákazníka
- meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade neuvedenia tohto údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.
3. Po obdržaný objednávky je spoločnosť Junior povinná skontrolovať, či je požadovaný tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade v požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne ako je 48 hodín, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.
4. Pri prvom objednávaní je zákazník povinný spolu s objednávkou doručiť svoje identifikačné doklady, t.j. výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, osvedčenie o DIČ. Neplatí pri nákupe cez elektronický obchod.

IV. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky
1. Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese
www.juniorpapier.sk. Predajca si vyhradzuje právo na kontrolu obsahu prijatej objednávky a v prípade nevyhnutných zmien v objednávke ako je neaktuálna predajná cena, ktorá je zapríčinená chybou systému, aktuálnym kurzom, zmenou ceny u dodávateľa, prípadne nedostupné množstvo tovaru bude zákazník informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. Predajca je povinný zákazníka informovať o daných zmenách. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami  v predajnej cene alebo množstve tovaru môže odstúpiť od zmluvy.
2. Cenu za dodaný tovar je zákazník povinný uhradiť, pričom je možnosť uplatniť bezhotovostné alebo hotovostné spôsoby platby. Pri bezhotovostnom spôsobe platby hovoríme pri prevode prostriedkov na účet spoločnosti Junior a to buď bankovým prevodom alebo prostredníctvom on-line platobného terminálu na stránke www.juniorpapier.sk.  V prípade bezhotovostného prevodu (on-line platba kartou alebo bankový prevod) sa cena považuje za uhradenú okamžikom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti Junior, uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie výdavkový pokladničný doklad vystavený zákazníkom a potvrdený spoločnosťou Junior alebo príjmový pokladničný doklad vystavený zákazníkovi spoločnosťou Junior. Kupujúci môže uhradiť čiastku v hotovosti (dobierkou) pri preberaní tovaru, pričom dokladom o zaplatení je faktúra, ktorá sa nachádza vo vnútri zásielky. 
3. Cena za tovar je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade (faktúra), ktorý zákazníkovi vystaví spoločnosť Junior. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti Junior podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, ak zákazník prekročí stanovenú dobu splatnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti.
4. Spoločnosť Junior si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť Junior právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.
5. Tovar, ktorého súčasťou je "darček" je určený len pre konečného spotrebiteľa, nie pre živnostníka ani právnickú osobu.

V. Dodanie tovaru a dodacie podmienky
1. Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre zákazníka, ktorého suma za tovar u jednej objednávky presiahla 59,– Euro s DPH, je bezplatné. V prípade, ak suma za tovar nepresiahne 59,– Euro s DPH bude spoločnosť Junior účtovať dopravné vo výške 3,99 Euro s DPH za prepravu prostredníctvom GLS a  4,50 Euro s DPH za prepravu prostredníctvom Slovenskej pošty. Dopravné nebude zákazníkovi účtované, pokiaľ sa bude jednať o čiastočné plnenie alebo o dodatočné vykrytie zákazníkovej objednávky.
2. Spoločnosť Junior dodá objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve najneskôr do 72 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 12:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 12:00 hodine bude tovar dodaný do 72 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník informovaný tak ako to je uvedené v odseku III. Objednanie tovaru.
3. Zákazník je povinný spoločnosť Junior neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť Junior nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.
4. Spoločnosť Junior vystaví zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti Junior. V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej faktúry.
5. Dodaný tovar zostáva až do zaplatenia všetkých vzniknutých pohľadávok z kúpnej zmluvy vlastníctvom predávajúceho.

VI. Reklamácie a záručná doba
1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí prebrať daný balík. Po prevzatí zásielky od preprevnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prebratia tovaru. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť prostredníctvom webového formuláru na stránke
www.juniorpapier.sk alebo písomne na bincik@juniorpapier.sk.
2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Zákazník je povinný vrátiť tovar úplný, s potrebnou dokumentáciu a v originálnom balení. V prípade ak bude tovar poškodený môže predávajúci znížiť cenu o tomu zodpovedajúcu hodnotu. Spoločnosť JUNIOR je povinná vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Uvedená čiastka bude uhradená na účet kupujúceho v danej lehote, v prípade ak nebude informácia o účte známa, čiastka sa prehodí na kredit uplatniteľný pri ďalšom nákupe.
3. Na dodávaný tovar je zákazníkovi poskytnutá záručná doba v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vždy musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
4.Fotografie používané na internetovom obchode
www.juniorpapier.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.

VII. Spracovanie osobných údajov
Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, obchodná firma, bydlisko, adresa prevádzky, IČO, DIČ, číslo bankového účtu a pod.) za účelom spracovania faktúry a ostatných obchodných dokladov (príjemka, výdajka, dodací list a pod.) v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a pri plnom rešpektovaní práva zákazníka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.12.2009